Családok Átmeneti Otthona

Budafok-Tétény, Budapest XXII. ker. Önkormányzat a Gyermekjóléti Központ részeként, szakmailag önálló egységként 2006. július 3-i hatállyal hozta létre a Családok Átmeneti Otthonát.

Tevékenységét az 1997. évi XXXI. Törvény 51.§-a, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 67- 73.§-ai, a Budafok-Tétény, Budapest XXII. ker. Önkormányzatának 51/1998 (XII.30.) rendelet,
valamint a Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési szabályzatában
meghatározottak szerint látja el.
Átmeneti szálláslehetőséget nyújt a családi krízis miatt otthontalanná váló,
továbbá védelmet kereső szülő és gyermeke részére. Befogadja a
válsághelyzetben lévő bántalmazott, vagy várandós anyát, illetve a
szülészetről kikerülő anyát és gyermekét. A Gyermekjóléti Központtal
együttműködve közreműködik az átmeneti gondozást szükségessé tevő
okok megszüntetésében, a család helyzetének és az otthontalanság rendezésében. 40 fő otthonszerű ellátását tudja biztosítani az intézmény.

Működési rendje:

A Családok Átmeneti Otthona dolgozói folyamatos, megszakítás nélküli munkarendben dolgoznak, így a nap 24 órájában szakképzett munkatárs segíti a bentlakó családok életét.
A Családok Átmeneti Otthonának munkatársai:
 • 1 fő csoportvezető,
 • 2 fő családgondozó,
 • 4 fő gyermekgondozó

A Családok Átmeneti Otthona (továbbiakban CSÁO) célja, feladatai:

A CSÁO a gyermekjóléti alapellátás keretében, biztosítja az átmenetileg otthontalanná vált szülő és gyermeke számára a lakhatást, amennyiben elhelyezés hiányában, lakhatásuk nem lenne biztosított és emiatt a gyermeke(ke)t el kellene választani szülőjétől.
A CSÁO a szülő kérelmére biztosítja gyermekével az együttes lakhatást, valamint a szükség szerinti további ellátást. Segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához, gondozásához, neveléséhez, közreműködik a család otthontalanságának megszüntetésében, a szociális- és egzisztenciális válsághelyzet rendezésében.
Az intézmény rendjét, a bentlakók jogait és kötelességeit, az érdekképviseleti fórum működését, a Házirend szabályozza.

Elhelyezési körülmények:

 • A családok külön lakószobákban kerülnek elhelyezésre, amelyben mini konyha és fürdőszoba található.
 • A személyes dolgok részére tárolási lehetőség.
 • Étkezési és főzési lehetőség biztosítása.
 • A közösségi együttlétre alkalmas helyiség biztosítása.
 • Mosási és ruhaszárítási lehetőség biztosítása.

Az Otthon által nyújtott ellátások és szolgáltatások:

A családok átmeneti otthona a gyermek számára szükség szerinti ellátást nyújt, a szülő, illetve a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya számára pedig biztosítja:
 • az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét,
 • tisztálkodási, mosási, főzési lehetőséget,
 • a textíliával történő ellátást, és a személyes higiéné feltételeinek megteremtését,
 • szükség szerint ruházatot és élelmiszert,
 • az elsősegélyhez szükséges felszereléseket.
Szolgáltatások:
 • szociális és mentálhigiénés gondozást,
 • jogi- és pszichológiai tanácsadást,
 • nevelési-családtervezési tanácsadást biztosítunk.
 • korrepetálás
 • közös ünnepségek megtartása
 • játszóház
 • szabadidős programok, kirándulások
 • munkaügyben telefonálási lehetőség biztosítása
 • segítő beszélgetés
 • információnyújtás
 • ügyintézés
A családok támogatása során a szociális munka - krízisintervenció, családsegítés, családgondozás, a mentálhigiénés segítség -, ventilláció biztosítása, információ nyújtás és a tanácsadás módszereivel dolgozunk. Az intézményi felvétel szabályai:
Fő szempont az illetékesség és a rászorultság, valamint a család motivációja helyzetének javítására, az együttműködésre. Az illetékesség szempontjából döntő, hogy olyan családokat fogadunk be, akik Budapest XXII. kerületének lakosai.
Otthonba történő felvétel az átmeneti ellátást igénylő kérelmével kezdődik. Elhelyezési kérelemmel fordulhat bármely segítő intézmény, gyermekjóléti szolgálat illetve maga a krízishelyzetbe került család is.
A kérelmező családokkal történő kapcsolatfelvétel és az adatok felvétele a CSÁO-ban történik. A kérelem beérkezése után az intézmény vezetője dönt - a CSÁO által készített javaslat alapján - az otthonba történő felvételről.
A kérelmező értesítést kap az otthonba való beköltözésről, vagy annak elutasításáról.
Az átmeneti befogadás maximális ideje 12 hónap, mely indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.
Felvétel esetén a kérelmező és az intézmény vezetője megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza az otthon nyújtotta szolgáltatások körét, a térítési díj összegét, az ellátás időtartamát, az otthoni jogviszony megszűnésének eseteit.
A felvételhez szükséges háziorvosi igazolás, hogy fertőző betegségben nem szenved és negatív tüdőszűrő vizsgálati eredmény.
Az intézményben történő elhelyezésről és a kikerülés tényéről az otthon köteles a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíteni, azzal együttműködni.
A szolgáltatás igénybevétele térítésköteles. A térítési díjat meghatározó jogszabályok: 1997. évi XXXI. tv., 328/2011. (XII.29.) Korm.r., 7/2015.(III.9.) Önk. r.

Családok Átmeneti Otthona
XXII. ker. Önkormányzat honlapjaXXII.kerületi Önkormányzat
JogvédőkJogvédők
Nemzeti Erőforrás MinisztériumNemzeti Erőforrás Minisztérium
Gyerekszegénység elleni programGyerekszegénység elleni program
magyarország.humagyarorszag.hu
erzsébet programerzsébet program
Copyright © Gyermekjóléti Központ 2010.